Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat

Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat letöltése PDF formátumban: LetöltésAdatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat


CD Galaxis Kft. : www.cdgalaxis.hu, cdgalaxis.hu


Érvényes: 2018. 03. 07-től


1. Bevezető

A CD Galaxis Kft. (1119 Budapest, Tétényi út 79.) (a továbbiakban CD Galaxis, szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.

Kötelezettséget vállal arra, hogy honlapjával, tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelése megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A CD Galaxis honlapjával kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a cég honlapján, az ÁSZF-el egyben.

A CD Galaxis fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben a felhasználónak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük írja meg nekünk a megadott elérhetőségeink egyikére és kollégáink megválaszolják kérdését.

A CD Galaxis elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A CD Galaxis a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A CD Galaxis az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Új adatvédelmi törvény),

2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.),

2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)

1995. évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről,

1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről,

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk)
2. Definíciók

2.1. Személyes adat:

Bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemzőtényező alapján azonosítani lehet;

2.2. Hozzájárulás:

Az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

2.3. Tiltakozás:

Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

2.4. Adatkezelő:

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

2.5. Adatkezelés:

Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

2.6. Adattovábbítás:

Ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

2.7. Nyilvánosságra hozatal:

Ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

2.8. Adattörlés:

Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

2.9. Adatzárolás:

Az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;

2.10. Adatmegsemmisítés:

Az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;


2.11. Adatfeldolgozás:

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

2.12. Adatfeldolgozó:

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

2.13. Harmadik személy:

Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

2.14. Harmadik ország:

Minden olyan ország, amely nem EGT-állam3. Alapelvek a CD Galaxis adatkezelése során

Személyes adat akkor kezelhető, ha

● ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

● azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

● felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;

● pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;

● tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból - az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül - harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az Európai Gazdasági Térség tagállamaiba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság területén belüli adattovábbításra kerülne sor.4. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

A CD Galaxis honlapjával kapcsolatos adatkezelések önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Egyes adatkörök megőrzését, továbbítását azonban jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük közönségünket. Amennyiben Ön adattokat közöl számunkra, és az nem a saját személyes adatai, úgy az Ön kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

4.1. A honlap látogatóinak adatai

A honlapok látogatása során – technikai okokból, valamint statisztika készítése céljából – a CD Galaxis rögzítheti a felhasználók IP címét, a látogatás időpontját és a megtekintett oldal címét.

Az adatokat a szerver egy hónapig tárolja.

A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyez el. A honlapok használatával a felhasználó elfogadja, hogy számítógépén a szolgáltató cookie-t helyezzen el.

A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával, törlésével a honlapok használata kényelmetlenebbé válhat a felhasználó számára.


A CD Galaxis honlapjának használata során az alábbi cookie-k kerülnek elhelyezésre a felhasználó számítógépre:

● PHPSESSID: munkamenet azonosító. Ideiglenes cookie, amely jelen honlap zárt felületére történő belépéshez valamint az ún. Comment funkció eléréséhez szükséges. A böngészési folyamat végeztével, a böngésző bezárásával élettartama lejár.

● cartld: kosár azonosító. Vásárlói kosár használatához szükséges. Lejárati ideje: 30 nap.

● cookieconsent_dismissed: cookie nyilatkozat elfogadásának ténye. A cookie használat elfogadását tárolja el abban az esetben, ha a hozzájárulás megvalósult. Lejárati ideje: 1 év.


Harmadik fél által használt cookie-k.

● _utma _ga _gat: Google Analytics. Jelen honlap felhasználó általi használatát rögzítik, az így rögzített adatok alapján kimutatások készíthetőek melyek segítenek továbbfejleszteni a honlapot. Rögzített anonym adatok:

– honlap látogatóinak száma,

– honlap látogatói mely honlapról érkeztek jelen honlapra,

– honlap látogatói jelen honlap mely lapjait tekintették meg

A _ga cookie megakadályozza a felhasználó személyének beazonosítását.

Fenti cookie-k lejárati ideje: 2 év, kivéve _gat: 10 perc.

További információ: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

4.2. Külső szolgáltatók adatfelvétele a honlapon

A CD Galaxis által üzemeltetett honlapok kódjai a CD Galaxistól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaznak.

Ezek a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független auditálását (Google Analytics) teszik lehetővé. A webanalitikai szoftver személyazonosításra alkalmas adatokat nem rögzít. Az adatkezelés részleteiről az adatkezelő tud tájékoztatást adni.

Elérhetősége: www.google.com

4.3. Rendeléssel és számlázással kapcsolatos adatmegadás

A www.cdgalaxis.hu webáruház regisztráció nélkül, szabadon bárki által igénybe vehető. Webáruházunk használata során, amennyiben a látogató megrendelni vagy előjegyeztetni kíván valamit, van lehetősége (ezen tevékenységekhez köthetően), az erre vonatkozó oldalon megadni adatait, és azt a weboldalunk cégünk felé továbbítja.

Az adatkezelés célja:

A látogató által megrendelés ill. előjegyzés leadásával kapcsolatos adatigény, kapcsolatfelvétel, hírlevél küldése (a hírlevéllel kapcsolatos adatkezelést külön pont tárgyalja), marketing, statisztika.

Az adatkezelés jogalapja:

Az érintett hozzájárulása, illetve „Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről“ szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a, valamint „A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól“ szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

A kezelt adatok köre:

Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama:

Az adatokat kérelemre, ill. 5 év inaktivitás után törli a rendszerből a szolgáltató.

Kivételt képeznek ez alól az adattovábbításra/adatátadásra is kerülő, bizonylatokon szereplő név, számla cím, szállítási cím, telefonszám, e-mail adatok. Ezeket az adatokat az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 47. § alapján a megrendelést követő ötödik év végéig őrzi meg az adatkezelő. A kiállított számlákat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.

A megadott adatok törlését a web@cdgalaxis.hu e-mail címünkön lehet kérni.4.4. Hírlevél, tájékoztató és rendelésfeldolgozó üzenetek küldése

A CD Galaxis a szolgáltatáshoz (megrendelések, előjegyzések kezelése, teljesítése) szorosan kapcsolódó, értesítő üzeneteket küld megrendelőinek a feldolgozás során, valamint viszonylagos rendszerességgel hírlevélben értesíti újdonságairól, új akcióiról ügyfélkörét.

A hírlevél küldésére első alkalommal csak azt követően kerül sor, hogy azt a honlap látogatója a honlap felületén megrendeli. Ezt követően, a hírlevélről történő leíratkozásig a hírlevél küldése automatikusan, a megrendelő külön ilyen irányú kérése nélkül történik.

A hírlevelekről a web@cdgalaxis.hu e-mail címünkre adott téma megjelölésével küldött egyszerű levéllel lehet leiratkozni. A hírlevél megrendelése vásárlási kötelezettséget nem keletkeztet, hírlevélre mind megrendelés leadása során, mind megrendelés leadása nélkül sor kerülhet.

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával és a Grt. 6. § (1)-(2) bekezdésével összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:

Az adat kezelésének célja az, hogy értesüljön a legfrissebb és legjobb ajánlatokról, akciókról.

A kezelt adatok köre:

Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama:

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

4.5. Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásai jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:

Az áruszállítás esetében az adatkezelés célja az, hogy a megrendelt árut az Ön igényéhez alkalmazkodva szerződéses partnerünk közreműködésével kiszállítsuk az Ön számára.

A kezelt adatok köre:

Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő az adatokat az érintett eltérő rendelkezése hiányában a küldemény feladását követő naptári évet követő év végéig kezeli.

4.6. Online bankkártyás fizetés

Bankkártyás fizetésnél az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) kezeli a bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adatait. Bankkártyás fizetésnél a megrendelés leadása után az OTP Bank titkosított biztonságos internetes bankkártya-elfogadási felületére irányítjuk át, ahol Ön közvetlenül az OTP Banknak adja meg a bankkártya adatait, így e tekintetben az adatkezelő az az OTP Bank lesz. Az Ön személyes adatait nem adjuk át az OTP Bank részére, de a szerződés teljesítése érdekében a megrendelés azonosítóját és a megrendelés összegét az OTP Bank részére átadjuk.


4.7. Egyéb adatkezelés

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt.

A CD Galaxis a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.5. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

A CD Galaxis a honlapjával kapcsolatos személyes adatkezeléseket az adatkezelő és az adatfeldolgozó telephelyén végzi.

A CD Galaxis a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

● az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

● hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

● változatlansága igazolható (adatintegritás);

● a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága)

legyen.

A CD Galaxis olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A CD Galaxis az adatkezelés során megőrzi

● a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

● a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

● a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A CD Galaxis informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.
6. Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Adatkezelő neve: CD Galaxis Kft.

Adószám: 12288300-2-43

Cégjegyzékszám: 01-09-662804

Bejegyző bíróság: Fővárosi Cégbíróság

Alapítva, bejegyzés éve: 1997.

GKM EKH csomagk. szám: C / 002 599

Adatvédelmi azonosító: NAIH-67245/2013

Székhely és levelezési cím: 1119 Budapest, Tétényi út 79.

Általános nyitva tartás: hétfő-péntek 9:00 - 17:00

Internet cím: www.cdgalaxis.hu

Telefonszám: (06-30) 670-6418, (06-30) 670-6419

E-mail: web@cdgalaxis.hu

Kérjük kapcsolattartásra csak a fent jelzett e-mail címünket használja. Bármilyen más

e-mail címre küldött levéllel kapcsolatos késedelemért, válasz ill. tudomásul vétel elmaradásért nem tudunk felelősséget vállalni


7. Adatfeldolgozók

A CD Galaxis a következő adatfeldolgozók felé adja át a felhasználók személyes adatait:

Adatfeldolgozó neve: Magyar Telekom Nyrt.

Adatfeldolgozó címe: 1013 Budapest Krisztina körút 55.

Adatfeldolgozó levélcíme: 1541 Budapest

Adatfeldolgozó telefonszáma: 06-1/458-0000, 06-1/458-7000

Adatfeldolgozó e-mail címe: ugyfelszolgalat@t-home.hu

Adatfeldolgozó weboldala: http://www.telekom.hu/

Adatátadás célja: tárhelyszolgáltatás

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

Adatfeldolgozó neve: Sprinter Kft.

Adatfeldolgozó címe: 1097 Budapest, Táblás u. 39.

Adatfeldolgozó telefonszáma: 06-1/347-3000

Adatfeldolgozó e-mail címe: info@sprinter.hu

Adatfeldolgozó weboldala: http://www.sprinter.hu

Átadott adatok köre: név, cím, email cím, telefonszám, csomagazonosító,
csomagérték

Adatátadás célja: Sprinter csomag házhozszállítási szolgálatás végrehajtása,
Pick Pack Pont átvételi szolgáltatás végrehajtása

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét, telefonszámát, csomagazonosítóját és a csomagértéket a Postatörvény vagy az érintett eltérő rendelkezése hiányában a küldemény feladását követő naptári év végéig kezeli [Postatörvény 54.§ (1)-(2) bek.]. Az adatfeldolgozó a postai szolgáltatáshoz kapcsolódó valamennyi okiratot – így a kézbesítési okiratot is – a kiállítástól vagy az okirat érvényességi idejének lejáratától számított egy évig megőrzi [Postatörvény 55.§ (7) bekezdés].

Adatfeldolgozó neve: Magyar Posta Zrt.

Adatfeldolgozó címe: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Adatfeldolgozó telefonszáma: 06-1/767-8282

Adatfeldolgozó e-mail címe: ugyfelszolgalat@posta.hu

Adatfeldolgozó weboldala: https://posta.hu/

Átadott adatok köre: név, cím, email cím, telefonszám, csomagazonosító,
csomagérték

Adatátadás célja: MPL csomag házhozszállítási szolgáltatás végrehajtása,
Posta Pont átvételi szolgáltatás végrehajtása

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. A személyes adatokat a küldemény felvételét, azaz a postára adását követő naptári év végéig kezeli, kivéve, ha a Postatv. eltérő határidőt állapít meg, vagy a szolgáltatást igénybe vevő személynek, vagy a postai küldemény címzettjének rendelkezése ettől eltér.

Adatfeldolgozó neve: KBOSS.hu Kft.

Adatfeldolgozó címe: 2000 Szentendre, Táltos u. 22/b.

Adatfeldolgozó telefonszáma: 06-30/ 354-4789

Adatfeldolgozó e-mail címe: info@szamlazz.hu

Adatfeldolgozó weboldala: https://www.szamlazz.hu

Átadott adatok köre: név, cím, email cím, telefonszám

Adatátadás célja: felhő alapú számlázóprogramon keresztül történő

számlakiállítás

A számlákat az adatkezelő az adatfeldolgozótól igénybe vett szamlazz.hu számlázóprogrammal állítja ki. A kiállított számlákat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni, ennek megfelelően a számlázóprogram az adatokat nyolc év eltelte után törli.8. Az érintett jogai, jogorvoslati lehetőség

Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti:

  • a tájékoztatáshoz való jog,

  • az adatok helyesbítéséhez való jog,

  • az adatok törléséhez való jog,

  • az adatok zárolásához való jog,

  • a tiltakozás joga.

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését a regisztrációnál jelzett módon, illetve ügyfélszolgálata útján.

Az érintett kérelmére a CD Galaxis, mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be.

Egyéb esetekben a CD Galaxis költségtérítést állapít meg.

A CD Galaxis a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

A CD Galaxis a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

● a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

● a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

● a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

A CD Galaxis – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

A CD Galaxis az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

A CD Galaxis az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az NAIH-nál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 2/c

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Telefax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

  Vissza a főoldalra
Elérhetőség

1119 Budapest, Tétényi út 79.

Ügyfélfogadás: Hétfő–Péntek 9-17 óráig

Email: web@cdgalaxis.hu

Telefon: (06-1) 479-0933, (06-30) 670-6418

Facebook oldalunk


Áraink a 27% áfát tartalmazzák (könyv 5%) és magyar forintban (HUF) értendőek. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk. A feltüntetett árak az esetleges kedvezményt már tartalmazzák. Ajánlatunk, akcióink, kedvezményeink, ajándékaink a webáruházban feltüntetett ideig, a készletek erejéig, illetve visszavonásig érvényesek.
A játékok többségéhez angol nyelvismeret illetve az aktiváláshoz és használathoz internet kapcsolat szükséges lehet. Csak háztartásban használatos mennyiségeket szolgálunk ki.
A közölt információk, adatok, besorolások tájékoztató jellegűek, azokat a legnagyobb gondossággal kezeljük, de az esetleges elírásokért felelősséget nem tudunk vállalni.
Internetes oldalaink használatával elfogadja az Általános Szerződési Feltételeinket és Adatvédelmi Szabályzatunkat, ezért kérjük, hogy ezeket figyelmesen tanulmányozza át.
Minden jog fenntartva. © Copyright CD Galaxis Kft. 1997–2018